Z Orlenu na unijną platformę ds. Zrównoważonego Finansowania

Na początku października Komisja Europejska ogłosiła listę 50 ekspertów, którzy będą uczestniczyć w pracach tzw. Platformy ds. Zrównoważonego Finansowania. Na liście jest jeden Polak.

Związek Pracodawców Business & Science Poland (BSP), powstały przed rokiem, został jednym z pięćdziesięciu podmiotów przyjętych przez Komisję Europejską do Platformy ds. Zrównoważonego Finansowania. Chętnych było 10-krotnie więcej.

– Wybór BSP do tego wąskiego grona to potwierdzenie pozycji, jaką mamy w Brukseli po zaledwie roku działalności. To też dowód na słuszność naszej strategii, opartej na współpracy wielu podmiotów z różnych branż gospodarki co pozwala nam na unikalne spojrzenie na trwający w Brukseli proces legislacyjny. – komentuje Piotr Dytko, szef Business & Science Poland.

To jednak nie on, a Dawid Bastiat-Jarosz znajduje się na liście. To przedstawiciel PKN Orlen, który stoi na czele wewnętrznej grupy roboczej BSP ds. zrównoważonego finansowania. Nie udało mi się z nim skontaktować, poprosiłem więc związek o odpowiedź na pytanie, skąd w ogóle pomysł i idea.

“Od pierwszych dni, BSP pracuje dla zapewnienia, aby kryteria zrównoważonego finansowania były realne i uwzględniały interesy i rozwiązania proponowane przez polski biznes. Właśnie osiągnęliśmy nasz pierwszy cel, czyli zapewnienie stałego miejsca w ścisłym gronie instytucji i organizacji, które będą doradzać Komisji Europejskiej w dalszych pracach legislacyjnych.

Przepisy Rozporządzenia o tzw. Taksonomii weszły już w życie i naszym kolejnym celem będzie praca nad aktami wykonawczymi (tzw. akty delegowane). Taksonomia UE jest pierwszą na świecie próbą wprowadzenia klasyfikacji (systematyki) działalności gospodarczej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju pod względem środowiskowym opartej na podejściu naukowym, mającej przeciwdziałać zjawisku tzw. green-washing, czyli wprowadzaniu na rynek produktów finansowych bez wystarczającej podstawy merytorycznej/naukowej dla uznania ich za ‘zielone’. 

Efekty pracy Platformy, będą miały duży pośredni wpływ na szereg regulacji związanych z europejskim zielonym ładem takich jak dyrektywa w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD), regulacje dotyczące eco-labelling, czy zrównoważone zarządzanie (sustainable corporate governance). Nasz głos będzie częścią dialogu europejskich podmiotów z Komisją Europejską na temat przyszłości rozwiązań regulacyjnych w tej sprawie. To, że zostaliśmy wybrani, spośród tak licznej grupy chętnych, pokazuje rosnące znaczenie BSP i naszych członków dla instytucji UE. Doceniamy decyzję Komisji, aby uwzględnić w pracach przygotowawczych głos biznesu, który posiada zasoby intelektualne i środki dla wsparcia reformy zrównoważonego finansowania w UE.

Będziemy dalej postulować przyjmowanie rozwiązań uwzględniających realia operacyjne biznesu, jak i nowoczesne rozwiązania oparte na badaniach naukowych i rodzajach działalności gospodarczej, które wywierają znaczący pozytywny wpływ na klimat i środowisko. Na przykład będziemy podkreślać korzyści zapewnienia neutralności technologicznej, aby a priori nie wykluczać żadnych rodzajów technologii lub rozwiązań, które mogą przyczynić się do inwestycji w realizacje celów UE w zakresie klimatu i środowiska.

Szczegółowy podział zadań wśród członków Platformy nie jest jeszcze znany i zostanie ustalony podczas pierwszych spotkań. Komisja Europejska postawiła następujące zadania przed Platformą ds. zrównoważonego finansowania:

I.                     doradztwo w zakresie opracowania technicznych kryteriów przeglądu taksonomii UE, (akty delegowane dotyczące łagodzenia skutków przystosowania się do zmian klimatu, mają zostać przyjęte przez KE do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz akty delegowane w odniesieniu do pozostałych celów środowiskowych (z art. 12-15 rozporządzenia o taksonomii) do dnia 31 grudnia 2021 r.)

II.                   doradztwo w zakresie rewizji rozporządzenia w sprawie taksonomii, w tym na temat potencjalnej potrzeby przeglądu aktu legislacyjnego oraz uwzględnienia realizacji innych celów zrównoważonego rozwoju, w tym celów społecznych, jak również działań gospodarczych, które w znacznym stopniu szkodzą zrównoważeniu środowiskowemu (do drugiego kwartału 2021 r.).

III.                 monitorowanie i regularne sprawozdanie na temat tendencji w zakresie przepływów kapitału na rzecz zrównoważonych inwestycji na poziomie UE oraz państw członkowskich;

IV.                 doradztwa w zakresie rozwoju polityki, w tym doradzanie KE w sprawie ewentualnej potrzeby opracowania dalszych środków służących poprawie dostępności i jakości danych (do 4. kwartału 2021 r.).”

O autorze:

Udostępnij:

Najnowsze

...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.