Odsetki Tauronu uzależnione od OZE

Tauron wyemituje 5-letnie obligacje o wartości 1 mld zł – podała spółka w komunikacie. Nas najbardziej cieszą jednak cele i metoda kalkulacji marży.

Celem emisji jest m.in. finansowanie projektów OZE i „transformacji energetycznej na zeroemisyjną”. Ponadto, „„środki z emisji nie będą mogły zostać przeznaczone na finansowanie nowych i istniejących bloków węglowych”.

W warunkach emisji są zawarte są wskaźniki zrównoważonego rozwoju: wskaźnik redukcji emisji średniorocznie o 2 proc. oraz wskaźnik zwiększenia mocy OZE średniorocznie o 8 proc. W przypadku niezrealizowania powyższych wskaźników marża zostanie podwyższona o 5 punktów bazowych (gdy niespełniony będzie jeden wskaźnik) lub 10 punktów bazowych (gdy fiasko dotyczyć będzie dwóch wskaźników jednocześnie) w stosunku do marży bazowej (ustalone na 135 punktów bazowych powyżej 6-miesięcznego WIBORU).  

Tauron będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego na GPW.

W ramach projektu Zielonego Zwrotu Tauronu, w 2030 r. spółka chce produkować ponad 65 proc. energii ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych, przy jednoczesnym ograniczeniu emisyjności o połowę. Prawdopodobnie, część emisji obejmie EBOiR, z którym Tauron zawarł niedawno umowę określającą zasady współpracy w zakresie możliwego nabycia przez bank obligacji. 

Pozostałe warunki emisji:

„- Wartość nominalna jednej Obligacji: 1 000 zł
– Cena emisyjna jednej Obligacji: równa wartości nominalnej jednej Obligacji
– Data emisji Obligacji: 30 października 2020 r.
– Data wykupu Obligacji: 30 października 2025 r.
– Opcja wcześniejszego wykupu Obligacji przez Emitenta: wcześniejszy wykup jest możliwy w dniach płatności odsetek
– Możliwość żądania przez obligatariuszy wykupu Obligacji przed terminem: w sytuacji utraty kontroli właścicielskiej przez Skarb Państwa, w wyniku której doszłoby do utraty ratingu inwestycyjnego Emitenta, nieopublikowanie wartości wskaźników zrównoważonego rozwoju lub niewprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminie 90 dni roboczych od daty emisji
– Okresy odsetkowe: 6-miesięczne”

O autorze:

Udostępnij:

Najnowsze

...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.