Niewielki wzrost udziału kobiet w zarządach spółek na GPW.

Tylko 17% członków zarządów spółek notowanych na warszawskiej giełdzie to kobiety. Wskażnik ten poprawił się w ciągu ostatnich 2 lat o 2 pkt. proc. Na świecie kobiet w zarządach jest nieco więcej, bo 23,3%, ale tam też tempo zmian nie jest imponujące. Gdyby się utrzymało to parytet pomiędzy mężczyznami a kobietami zostanie osiągnięty w 2038 r. – wynika z raportu Deloitte ”Women in the boardroom – a global perspective”

Wśród stanowisk prezesów i dyrektorów generalnych szklany sufit wydaje się nie do przebicia. Szczególnie uderzające są dane dotyczące przewodniczących
i prezesów – kobiety zajmują odpowiednio zaledwie 8,4% i 6% tych stanowisk w ponad 18 tys. firm uwzględnionych w światowym badaniu.

Wyniki polskiego badania nie napawają optymizmem

Analizowane dane, dotyczące udziału kobiet w radach nadzorczych i zarządach, obejmują blisko 400 spółek z ponad 400 notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), co stanowi obszerny przekrój rynku kapitałowego, zarówno pod kątem wielkości przedsiębiorstw, jak i branż.

Dane zostały zebrane w październiku 2023 roku oraz obejmują blisko
3,5 tysiąca osób zasiadających w radach nadzorczych i zarządach spółek notowanych na GPW.

Z zebranych informacji wynika, że 300 osób – mężczyzn oraz kobiet –pełni swoje funkcje w radach nadzorczych i zarządach spółek notowanych na indeksie WIG20,
który stanowi elitę polskiego rynku kapitałowego, przy czym kobiety stanowią 27% tej grupy. Jest to istotny kontekst, gdyż WIG20 skupia największe i najbardziej wpływowe podmioty gospodarcze w kraju. Dodatkowo, raport uwzględnia ponad 750 osób zasiadających w radach nadzorczych i zarządach spółek notowanych w indeksie sWIG80, ponad 443 osób z indeksu mWIG4, oraz ponad dwa tysiące osób z innych indeksów.

W kontekście przewodniczących rad nadzorczych, obserwowany jest pewien spadek zarówno w indeksie WIG20 (-4 p.p. do poziomu 28%), jak i mWIG40 (-5 p.p. do poziomu 9%), co może świadczyć o pewnych wyzwaniach związanych z osiągnięciem równości płci na najwyższych szczeblach decyzyjnych. Natomiast w indeksie sWIG80 odnotowano wzrost do 18% (+3 p.p.), a w innych indeksach pozostał
na niezmienionym poziomie (9%)

Jeśli spojrzymy na ogólny udział kobiet w radach nadzorczych, zauważalne są dodatnie zmiany we wszystkich indeksach. W WIG20 i mWIG40 wzrost wyniósł odpowiednio o 4 i 5 punktów procentowych (do 27% i 21%), podczas gdy w sWIG80 nawet o 5 punktów procentowych (do 19%). Natomiast w innych indeksach wzrósł do 18% (+1 p.p.).

Nowe regulacje prawne wprowadzają dla spółek wymogi związane bezpośrednio lub pośrednio z równą reprezentacją płci w organach zarządczych. Właśnie dlatego potrzebne jest natychmiastowe podjęcie i intensyfikacja działań w kierunku zwiększenia równości i różnorodności w radach nadzorczych i zarządach – piszą autorzy raportu.

oprac. D.J.

O autorze:

Udostępnij:

Najnowsze

...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.