6 spółek z GPW świadomych klimatycznie

klimat i pieniądze

Większość notowanych na warszawskiej giełdzie spółek nadal prezentuje niski poziom świadomości zagadnień związanych ze zmianą klimatu – wynika z drugiej edycji badania „Corporate Climate Crisis Awareness study”, organizowanego przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas Polska we współpracy z Go Responsible i MATERIALITY.

Główne wnioski:

  • Przeciętny wynik osiągnięty przez 151 badanych spółek wyniósł 1,87 na 10 możliwych do zdobycia punktów (wzrost z poziomu 1,03 pkt rok wcześniej)
  • Sześć spółek: MOL, LPP, LUG, JSW, CCC i Orange Polska otrzymało tytuł Spółka Świadoma Klimatycznie po uzyskaniu wyników przekraczających 70% możliwych do uzyskania punktów
  • Nadal aż 49 spółek nie osiągnęło nawet ułamkowych części punktu (rok wcześniej 0 pkt uzyskało 66 spółek)

Badaniu podlegały raporty roczne wszystkich spółek giełdowych podlegających obowiązkowi ujawniania informacji niefinansowych za rok 2019. Zawartość raportów została przeanalizowana względem 10 kryteriów. Trzy z nich dotyczyły polityk lub strategii spółek w odniesieniu do zarządzania kwestiami kryzysu klimatycznego oraz identyfikacji ryzyk i szans związanych ze zmianą klimatu, a siedem odnosiło się do raportowania emisji gazów cieplarnianych.

POBIERZ PEŁNE PODSUMOWANIE BADANIA >>

Średni wynik spółek w badaniu raportów za rok 2019 wyniósł 1,87 pkt (na 10 możliwych do uzyskania) i był o 0,84 pkt wyższy niż przed rokiem. Najlepsza spółka osiągnęła 9,33 pkt (rok wcześniej było to 7,33 pkt). 32% spółek za rok 2019 nie uzyskało żadnych punktów, a odsetek ten obniżył się o 14pp w ujęciu r/r. Najwyższe średnie wyniki uzyskały spółki z makrosektora paliwa i energia (średnio 3,95 pkt za rok 2019 r., +1,35 pkt r/r), a najniższe spółki z makrosektora handel i usługi (0,96 pkt za rok 2019, +0,60 pkt r/r). Zaledwie 55 spółek osiągnęło więcej niż 2 pkt, 17 powyżej 5 pkt, a jedynie 6 spółek uzyskało powyżej 7 pkt.

Wzrost wyników jest zasługą niewielkiej grupy liderów. Zaledwie mniej więcej co czwarta duża spółka giełdowa porządnie zabrała się za raportowanie emisji gazów cieplarnianych lub identyfikowanie ryzyk i szans związanych ze zmianami klimatu. – powiedział Piotr Biernacki, prezes zarządu Fundacji Standardów Raportowania i inicjator badania. – Nadal niewiele spółek ma polityki lub strategie przeciwdziałania zmianom klimatu, a bardzo nieliczne określiły konkretne, mierzalne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych. Widać jednak wąskie grono liderów, spółek, których zarządy na poważnie podchodzą do wyzwania, jakim jest kryzys klimatyczny. Wierzę jednak, że to grono będzie szybko rosnąć. – dodaje Piotr Biernacki.

Cieszy mnie wzrost ocen w najnowszej wersji badania, jednak średni wynik poniżej 20% wartości maksymalnej napawa mnie niepokojem wobec nadchodzących regulacji, które w olbrzymim stopniu wiązać będą inwestowanie z poziomem raportowania czynników ESG. – powiedział Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych – Szczególnie, że SEG od 2012 roku badał poziom raportowania wpływu klimatycznego w ramach projektu „Analiza ESG spółek w Polsce” i niestety na przestrzeni tych 8 lat nie nastąpiła duża poprawa ujawnień dotyczących obszaru E, natomiast otoczenie legislacyjne zmieniło się diametralnie. Mam nadzieję, że wyłonione w badaniu grono liderów będzie inspiracją dla pozostałych spółek i wpłynie na podjęcie bardzo pilnych działań mających na celu przygotowanie rzetelnych danych ESG dla inwestorów. W przeciwnym wypadku duża część spółek notowanych na GPW będzie stopniowo tracić dostęp do finansowania. – dodaje Mirosław Kachniewski.

Zobacz wyniki z 2019 roku >>

O autorze:

Udostępnij:

Najnowsze

...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.