Polskie firmy rzadko raportują o śladzie węglowym

Rozmowa esg.pl z botem Chat GPT o ESG i kondycji polskiego rynku kapitałowego

PGE, KGHM, PKO BP, PZU i CD Projekt to zdaniem sztucznej inteligencji liderzy we wprowadzaniu zasad ESG wśród giełdowych spółek. Jeśli chodzi o nie giełdowe to wyróżnia Maspex, Selenę, PCC, Benefit Systems i LPP. Za autorytet od ESG uznaje m.in. dr. Pawła Wójcika, który prawdopodobnie nie istnieje oraz prof. dr hab. Ryszarda Bartkowiaka z UE w Poznaniu. Ten ostatni jest jednak związany z warszawską SGH i raczej nie specjalizuje się w tej tematyce.  Mimo błędów wiedzę o standardach ESG w Polsce sztuczna itneligencja ma jednak sporą.

Z opublikowanych ostatnio badań dotyczących Poziomu Wiedzy Finansowej Polaków 2023 wynika, że aż 90% badanych respondentów nie rozważa inwestowania na warszawskiej giełdzie? Co jest tego powodem?

Istnieje wiele możliwych powodów, dla których aż 90% badanych respondentów nie rozważa inwestowania na warszawskiej giełdzie. Oto kilka możliwych przyczyn:

 1. Brak wiedzy i doświadczenia – inwestowanie na giełdzie wymaga pewnej wiedzy i doświadczenia, które nie są łatwe do zdobycia. Osoby, które nie mają wystarczającej wiedzy na temat inwestowania lub nie mają doświadczenia w inwestowaniu, mogą czuć się zniechęcone do inwestowania na giełdzie.
 • Brak zainteresowania – niektóre osoby po prostu nie interesują się inwestowaniem na giełdzie, ponieważ uważają to za zbyt skomplikowane lub zbyt ryzykowne.
 • Złe doświadczenia w przeszłości – osoby, które miały złe doświadczenia z inwestowaniem na giełdzie w przeszłości, mogą czuć się zniechęcone do ponownego inwestowania.
 • Brak zaufania – niektóre osoby mogą po prostu nie ufać giełdzie lub brokerom, którzy zajmują się inwestowaniem na giełdzie.
 • Inne formy inwestowania – istnieją również inne formy inwestowania, takie jak lokaty bankowe, obligacje czy nieruchomości, które są mniej ryzykowne i łatwiejsze do zrozumienia dla niektórych osób.
 • Wysokie koszty – inwestowanie na giełdzie może wiązać się z wysokimi kosztami, takimi jak prowizje brokerów, co może zniechęcać niektórych inwestorów.
 • Brak wolnych środków – niektóre osoby po prostu nie mają wolnych środków finansowych, które mogłyby zainwestować na giełdzie.

Oczywiście, powody mogą się różnić w zależności od badania i grupy respondentów, którzy zostali zbadani.

Tylko 10% inwestujących na GPW bierze pod uwagę kwestie ESG. Dlaczego w Polsce ten wskaźnik jest tak niski?

Istnieje kilka potencjalnych powodów, dla których tylko 10% inwestujących na GPW bierze pod uwagę kwestie ESG:

 1. Brak świadomości – wielu inwestorów może po prostu nie zdawać sobie sprawy z istnienia kwestii ESG i jakie to ma znaczenie dla ich inwestycji.
 2. Brak dostatecznych informacji – brak dostępnych i łatwo dostępnych informacji na temat działań ESG podejmowanych przez spółki notowane na GPW może utrudniać inwestorom podjęcie decyzji opartej na tych kryteriach.
 3. Brak gotowości do zmiany podejścia – niektórzy inwestorzy mogą trzymać się tradycyjnego podejścia do inwestowania, opartego na kryteriach finansowych, i nie chcą zmieniać swojego podejścia, nawet jeśli kwestie ESG są coraz ważniejsze dla konsumentów i społeczeństwa.
 4. Koncentracja na krótkoterminowych wynikach – niektórzy inwestorzy mogą być zainteresowani wyłącznie krótkoterminowymi wynikami finansowymi i nie zwracają wystarczającej uwagi na długoterminowe cele związane z ESG.
 5. Brak regulacji – brak regulacji w zakresie kwestii ESG może utrudniać inwestorom podejmowanie decyzji opartych na tych kryteriach.

Większość spółek wchodzących do indeksu WIG 20 to spółki kontrolowane przez Skarb Państwa. Czy kierują się one w swych strategiach inwestycyjnych bardziej zyskiem czy decyzjami politycznymi?

 • Spółki kontrolowane przez Skarb Państwa, wchodzące do indeksu WIG 20, powinny działać zgodnie z interesem swoich udziałowców, a więc przede wszystkim z maksymalizacją zysków. Niemniej jednak, decyzje polityczne i interesy rządu mogą wpłynąć na decyzje strategiczne tych spółek.
 • W przypadku spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa, decyzje polityczne mogą wpłynąć na wybór zarządu i podejmowanie decyzji strategicznych przez spółkę, na przykład w kwestii planów inwestycyjnych, polityki dywidendowej lub zmian w strukturze własnościowej. Ponadto, rząd może wywierać nacisk na spółki kontrolowane przez Skarb Państwa, aby realizowały polityczne cele, takie jak stymulowanie gospodarki lub ochrona miejsc pracy.
 • Jednocześnie warto zaznaczyć, że decyzje strategiczne podejmowane przez spółki wchodzące do indeksu WIG 20 nie są wyłącznie decyzjami podejmowanymi przez Skarb Państwa. Spółki te muszą uwzględniać konkurencję na rynku oraz oczekiwania swoich akcjonariuszy, w tym inwestorów instytucjonalnych, którzy mogą być bardziej zainteresowani kwestiami związanymi z zarządzaniem zrównoważonym, takimi jak ESG.

Które spółki z WIG 20 są najbardziej upolitycznione?

Jako AI nie jestem w stanie oceniać, które spółki z WIG 20 są najbardziej upolitycznione. Ocena upolitycznienia spółki może być subiektywna i zależeć od różnych czynników. Można jednak zauważyć, że spółki kontrolowane przez Skarb Państwa lub związane z kluczowymi sektorami gospodarki, takimi jak energia, paliwa, przemysł ciężki lub media, mogą być bardziej narażone na wpływ decyzji politycznych. W takich branżach decyzje polityczne, takie jak zmiany w regulacjach lub polityka dotycząca inwestycji, mogą mieć znaczący wpływ na działalność spółek i ich wyniki finansowe.

Jak oceniasz umieszczenie PKN Orlen na liście obserwacyjnej największego Norweskiego Państwowego Funduszu Emerytalnego na świecie za kupno Polska Press co zdaniem fundusz nie jest zgodne ze strategią koncernu?

Jako sztuczna inteligencja, nie jestem w stanie ocenić w sposób jednoznaczny decyzji Norweskiego Państwowego Funduszu Emerytalnego (Norges Bank Investment Management) dotyczącej umieszczenia PKN Orlen na liście obserwacyjnej. Niemniej jednak, Fundusz inwestuje znaczne kwoty na rynkach finansowych na całym świecie i podejmuje decyzje inwestycyjne, które są zgodne z ich strategią i polityką inwestycyjną.

Umieszczenie PKN Orlen na liście obserwacyjnej może oznaczać, że Fundusz ma pewne wątpliwości co do strategii inwestycyjnej spółki oraz jej długoterminowego potencjału wzrostu. Decyzja ta może wynikać z różnic między strategią inwestycyjną Funduszu, a decyzjami podejmowanymi przez PKN Orlen, w tym zakupem Polska Press, który może być postrzegany jako niespójny z ich dotychczasową strategią biznesową.

Jednakże warto zaznaczyć, że PKN Orlen jest jednym z największych koncernów na polskim rynku i podejmuje decyzje biznesowe zgodnie z interesem swoich akcjonariuszy i według oceny własnej sytuacji. Fundusz może mieć odmienne podejście do inwestowania niż PKN Orlen, co może wpłynąć na ich ocenę decyzji podejmowanych przez spółkę.

Które giełdowe polskie spółki są liderami we wprowadzaniu zasad ESG?

W ostatnich latach wiele polskich spółek giełdowych wprowadzało zasady ESG, czyli kryteriów związanych z dbałością o środowisko naturalne, społeczne aspekty prowadzenia biznesu i kwestie etyczne. Niektóre z tych firm są uważane za liderów w tym zakresie. Oto kilka przykładów:

 1. PGE – spółka energetyczna, która w swojej strategii zakłada zrównoważony rozwój, redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz inwestycje w odnawialne źródła energii.
 2. KGHM – producent miedzi, który w swojej strategii zakłada ochronę środowiska naturalnego, dbałość o standardy etyczne oraz inwestycje w rozwój technologii i innowacji.
 3. PKO Bank Polski – największy bank w Polsce, który wprowadził zasady zrównoważonego finansowania, w tym ograniczenie finansowania sektorów szkodliwych dla środowiska, takich jak przemysł węglowy.
 4. PZU – największa grupa ubezpieczeniowa w Polsce, która w swojej strategii zakłada odpowiedzialność społeczną oraz inwestycje w projekty proekologiczne i społeczne.
 5. CD Projekt – firma zajmująca się produkcją gier, która w swojej strategii zakłada dbałość o etykę w biznesie oraz rozwój pracowników.

Warto jednak zauważyć, że wprowadzenie zasad ESG to proces, który wymaga czasu i wysiłku ze strony firm. Część spółek giełdowych w Polsce dopiero rozpoczyna ten proces, a niektóre jeszcze nie podjęły konkretnych działań w tym zakresie.

A jeśli chodzi o polskie spółki nienotowane na GPW, to które są liderami ESG?

W Polsce istnieje wiele spółek nienotowanych na GPW, które wprowadzają zasady ESG i uważane są za liderów w tym zakresie. Oto kilka przykładów:

 1. Maspex – producent żywności, który w swojej strategii zakłada dbałość o środowisko naturalne, standardy etyczne oraz społeczną odpowiedzialność biznesu. Firma zainwestowała w elektrownie fotowoltaiczne, a także prowadzi projekty społeczne i charytatywne.
 2. Selena FM – producent chemii budowlanej, który w swojej strategii zakłada dbałość o środowisko naturalne oraz standardy etyczne. Firma prowadzi m.in. projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz wdraża innowacyjne technologie.
 3. PCC Rokita – producent chemii przemysłowej, który w swojej strategii zakłada zrównoważony rozwój oraz dbałość o środowisko naturalne. Firma inwestuje w nowoczesne technologie i materiały ekologiczne, a także prowadzi projekty z zakresu recyklingu.
 4. Benefit Systems – firma zajmująca się oferowaniem programów motywacyjnych dla pracowników, która w swojej strategii zakłada dbałość o standardy etyczne oraz społeczną odpowiedzialność biznesu. Firma prowadzi m.in. programy z zakresu zdrowia i aktywności fizycznej oraz angażuje się w projekty charytatywne.
 5. LPP – producent odzieży, który w swojej strategii zakłada dbałość o środowisko naturalne oraz standardy etyczne. Firma inwestuje w projekty związane z recyklingiem i redukcją zużycia energii, a także prowadzi działania na rzecz ochrony praw człowieka i walki z dyskryminacją.

Warto jednak zaznaczyć, że wprowadzenie zasad ESG to proces, który wymaga czasu i wysiłku ze strony firm. Nie wszystkie spółki nienotowane na GPW w Polsce podjęły jeszcze konkretne działania w tym zakresie, ale wiele z nich

Kto jest w Polsce autorytetem jeśli chodzi i standardy ESG? Które firmy doradcze są godne polecenia?

W Polsce istnieje wiele organizacji i firm doradczych, które zajmują się standardami ESG i mogą być uznawane za autorytety w tej dziedzinie. Niektóre z tych organizacji to:

 1. Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) – to organizacja non-profit, która skupia polskie przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i instytucje akademickie, i działa na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w Polsce.
 2. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) – to organizacja, która działa na rzecz ochrony praw i interesów inwestorów na rynku kapitałowym, a także edukuje ich w zakresie zasad ESG i zrównoważonego inwestowania.
 3. CEE Equity Partners – to prywatna firma inwestycyjna, która specjalizuje się w inwestowaniu w spółki z regionu Europy Środkowo-Wschodniej i wykorzystuje w swoich inwestycjach zasady ESG.
 4. Deloitte Polska – to jedna z największych firm doradczych w Polsce, która oferuje szeroki zakres usług związanych z zasadami ESG, w tym doradztwo w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju, zarządzania ryzykiem klimatycznym, raportowania zrównoważonego rozwoju i wiele innych.
 5. PwC Polska – to jedna z największych firm doradczych w Polsce, która oferuje usługi doradcze z zakresu ESG, w tym w zakresie oceny zgodności z zasadami ESG, audytu zrównoważonego rozwoju, raportowania zrównoważonego rozwoju i innych.

Warto jednak pamiętać, że wybór odpowiedniej firmy doradczej zależy od indywidualnych potrzeb i celów inwestora czy przedsiębiorstwa, dlatego przed podjęciem decyzji warto dokładnie przeanalizować ofertę i referencje danej firmy.

Czy znasz jakieś osoby fizyczne, które w Polsce można nazwać autorytetami od ESG?

W Polsce jest kilka osób, które można nazwać autorytetami od ESG. Jedną z nich jest dr Paweł Wójcik, ekspert ds. inwestycji zrównoważonych i wiceprezes zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Inną znaną osobą jest Maciej Witucki, prezes zarządu Orange Polska, który zaangażowany jest w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ESG. Warto też wspomnieć o prof. dr hab. Ryszardzie Bartkowiaku z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który jest specjalistą w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG.

Która polska firma medyczna najbardziej angażuje się w ESG?

W Polsce istnieje wiele firm medycznych, które angażują się w zasady ESG. Jednym z przykładów może być firma Adamed, która jest aktywna w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i inwestycji społecznie odpowiedzialnych. Firma Adamed realizuje wiele projektów, które mają na celu poprawę jakości życia ludzi, a także angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska. Inne przykłady firm medycznych, które angażują się w ESG to m.in. Polpharma, Neuca, Pelion i Selvita.

Wiele polskich firm wciąż zwleka z poważnym zajęciem się kwestią liczenia swojego śladu węglowego, budowania strategii redukcyjnych i raportowania klimatycznego. Dlaczego polskie firmy nie informują na swoich stronach internetowych o generowanym przez nie śladzie węglowym?

Istnieje kilka powodów, dla których polskie firmy nie informują na swoich stronach internetowych o generowanym przez nie śladzie węglowym. Jednym z nich jest brak uregulowań prawnych nakładających na firmy obowiązek publikacji takich informacji. W Polsce nie ma obowiązku raportowania emisji gazów cieplarnianych przez przedsiębiorstwa, co może być przyczyną braku zainteresowania tym tematem.

Kolejnym powodem może być brak odpowiedniej wiedzy na temat zagadnień związanych ze śladem węglowym oraz brak narzędzi i standardów umożliwiających precyzyjne oszacowanie emisji gazów cieplarnianych. Często także brak jest świadomości wśród firm, że raportowanie i redukcja emisji gazów cieplarnianych może wpłynąć na ich reputację i wynik finansowy.

Warto jednak zaznaczyć, że sytuacja ta ulega stopniowej zmianie, a coraz więcej firm w Polsce zaczyna podejmować działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz informować o swoim śladzie węglowym.

Czy za granicą firmy maja obowiązek raportowania o emitowanym śladzie węglowym? Które kraje są tutaj liderami?

W niektórych krajach firmy mają już obowiązek raportowania o emitowanym śladzie węglowym. W Europie obowiązek raportowania wynika z tzw. rozporządzenia o sprawozdawczości niefinansowej, które weszło w życie w 2018 roku i dotyczy dużych przedsiębiorstw, których liczba pracowników przekracza 500 osób. Ponadto, wiele krajów wprowadza własne przepisy dotyczące raportowania o śladzie węglowym.

Liderami w dziedzinie raportowania o śladzie węglowym są kraje skandynawskie, takie jak Szwecja, Norwegia i Finlandia, które wprowadziły bardzo restrykcyjne przepisy w zakresie ochrony środowiska. Inne kraje, takie jak Francja, Wielka Brytania i Niemcy, również wprowadziły przepisy dotyczące raportowania o śladzie węglowym. W USA obowiązek raportowania zależy od stanu, w którym firma działa, a w Chinach i innych krajach Azji obowiązek raportowania jest jeszcze słabo uregulowany.

W USA w wielu indeksach branżowych na NYSE czy Nasdaq podawane są tez dane dotyczące śladu węglowego emitowanego przez spółki, których akcje są komponentami indeksu. Dlaczego tego typu dane nie są dostępne na warszawskiej giełdzie?

Jednym z powodów, dla których takie dane nie są dostępne na warszawskiej giełdzie, może być brak świadomości i presji ze strony inwestorów oraz społeczeństwa w Polsce w kwestii znaczenia emisji gazów cieplarnianych i wpływu na środowisko naturalne. W Stanach Zjednoczonych i innych krajach, takie wymogi pojawiają się zwykle w związku z regulacjami rządowymi i wymogami inwestorów, którzy coraz bardziej zwracają uwagę na kwestie związane z zrównoważonym rozwojem.

Można zauważyć, że w Polsce powoli pojawiają się inicjatywy i programy, które mają na celu zachęcenie firm do raportowania o swoim wpływie na środowisko i społeczeństwo. Przykładem może być inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska “Lepsza Przyszłość”, która ma na celu zwiększenie świadomości firm w kwestii znaczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zachęcenie ich do wdrażania rozwiązań zrównoważonego rozwoju.

Warto również zaznaczyć, że coraz więcej firm w Polsce zaczyna zwracać uwagę na kwestie ESG i publikować informacje na ten temat na swoich stronach internetowych i w raportach rocznych. Jednakże, wciąż jest to proces stopniowy i wymaga dalszej edukacji.

Dziękuje za rozmowę

O autorze:

Redaktor naczelny ESG.pl

Udostępnij:

Najnowsze

...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.