BGK z wysokim ratingiem ESG

Agencja Sustainable Fitch nadała drugi rok z rzędu rating ESG Banku Gospodarstwa Krajowego na poziomie “2” i podniosła jego ocenę do 64 – poinformował BGK.  Decyzje potwierdzają skalę zaangażowania banku w realizację celów zrównoważonego rozwoju, staranność jego działań, a także dobre wyniki ESG.

W uzasadnieniu decyzji Sustainable Fitch podkreślił, że z perspektywy społecznej bank przyczynił się m.in. do realizacji 17. celu zrównoważonego rozwoju ONZ (partnerstwa na rzecz celów) poprzez uczestnictwo i współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, takimi jak Europejski Bank Inwestycyjny. Agencja pozytywnie oceniła należytą staranność banku, ochronę i promowanie praw człowieka oraz polityki społecznej. Ocena punktowa profilu zarządzania BGK na poziomie 64 odzwierciedla dobre mechanizmy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, wysokiego poziomu sprawozdawczości finansowej i niezależnej funkcji audytu wewnętrznego.

Rating ESG Sustainable Fitch jest nadawany w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza  wartość najlepszą, a 5 najgorszą. Potwierdza wyniki badanego podmiotu, jego zaangażowanie, integrację czynników środowiskowych i społecznych w działalności i zarządzaniu, a także skuteczność kontroli.

Wysoki rating Sustainable Fitch dla BGK jest potwierdzeniem dużego wysiłku banku w konsekwentne budowanie organizacji działającej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wypełniając naszą misję, jaką jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, robimy to w taki sposób, aby tworzyć lepsze warunki życia dla wszystkich mieszkańców naszego kraju i przyszłych pokoleń. W ubiegłym roku m.in. uruchomiliśmy ofertę na finansowanie wspierające zrównoważone inwestycje, w której uwzględniamy kryteria powiązane z ESG. Konsekwentnie zwiększamy świadomość na ten temat naszych pracowników oraz zewnętrznych interesariuszy – powiedział Radosław Kwiecień, wiceprezes zarządu i lider ESG w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Rating efektem długoletniego zaangażowania

Prace nad wdrożeniem podejścia do zarządzania kwestiami zrównoważonego rozwoju rozpoczęły się w BGK ponad trzy lata temu. Od 1 stycznia 2023 r. w banku działa Komitet ESG, powołano Głównego lidera ESG, w randze członka zarządu, oraz liderów poszczególnych obszarów – środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego. BGK wdrożył też kompleksowe Zasady zarządzania ryzykiem ESG, a wraz z nimi szczegółowe rozwiązania w obszarze pozyskiwania danych niefinansowych i oceny ryzyka ESG każdego finansowania. Na początku obecnego roku bank przyjął z kolei ambicje dotyczące ESG, obejmujące zobowiązanie do finansowania zerowej emisji netto do 2050 r. oraz neutralności klimatycznej we własnej działalności do 2030 r. Zobowiązał się również do opracowania ścieżek dekarbonizacji dla poszczególnych sektorów do 2050 r., co przyczyni się do redukcji emisji pochodzących z finansowań w portfelu banku.

W 2023 r. BGK wygenerował 356 mld zł wsparcia dla gospodarki – poprzez finansowania własne, działalność zleconą oraz zmobilizowany kapitał. Aż 86 proc. Tej kwoty – ponad 305 mld zł – wspomogło realizację 12 z 17 Celów ONZ.  Wsparcie BGK dla zrównoważonego rozwoju obejmuje finansowanie czystego transportu (np. zeroemisyjnych pojazdów prywatnych i publicznych), przejście na czystsze źródła energii (energia odnawialna), poprawę efektywności energetycznej budynków, a także pomoc dla MŚP.

Ł.W.

O autorze:

Udostępnij:

Najnowsze

...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.