ESG w SRRK

ESG i pieniądze

Zrównoważone finansowanie w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego? Tak, istnieje. I to w daleko większym stopniu niż sugerował projekt dokumentu.

Hasło ESG w dokumencie (zobacz cały) pada tylko raz:

Strategia rozwoju polskiego rynku kapitałowego musi uwzględniać podejmowane przez organizacje międzynarodowe działania promujące zrównoważone finansowanie (…) które definiuje się jako włączenie czynników środowiskowych, społecznych i  zarządczych (tzw. czynników ESG: environmental – środowiskowe, social – społeczne, governance – zarządcze) w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, co ma prowadzić do zwiększenia inwestycji w długoterminowe działania nakierowane na zrównoważony rozwój.

Poznajemy zatem definicję ESG. Potem jest ciekawiej. Sporo miejsca przeznaczono na ład korporacyjny (łatwiej napisać niż coś zmienić, zwłaszcza jeśli politycy nie zmienią swojego nastawienia do spółek skarbu państwo). Ale dużo więcej punktów dotyczy zielonych inwestycji. To właśnie im poświęcono pięć ostatnich z 90 działań przewidzianych w ramach strategii (jeszcze w projekcie zupełnie nieobecnych). Łatwo dostrzec w tekście trochę triumfalizmu (z klimatu polskiej ekologii na Szczycie klimatycznym ONZ w Katowicach), ale duch ESG unosi się nad strategią. Szczegóły?

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ ESG >>

E – Środowisko

Polska, “pionier emisji zielonych obligacji”, chce – pod okiem ministerstwa finansów – nadal finansować w ten sposób czysty transport, OZE czy zalesianie. Podaż instrumentów plus popyt (dzięki “zwiększonej świadomości dotyczącej zrównoważonego finansowania”) zapewnią rozwój rynku. Ale potrzebne są jeszcze poniższe działania:

Zrównowazone finanse w polskiej strategii

Powołanie grupy roboczej RRRF (rada zrzeszającą chyba wszystkie strony polskiego rynku finansowego – ciężko będzie nad nią zapanować i ją rozruszać) do spraw zrównoważonego finansowania

Ostatni punkt jest ciekawy – odwołuje się do niemieckiej giełdy i indeksu STOXX Europe Low Carbon 100. Daje zarobić, co widać poniżej (więcej o tym wskaźniku >>)

STOXX Europe Low Carbon 100

INWESTOWANIE ESG W POLSCE >>

S – Społeczna odpowiedzialność

W tym obszarze jest trochę skromniej. Mocniej wymienione są czynniki spoleczne, które warunkują powodzenie Strategii. Słabiej wpływ strategii na społeczeństwo, choć te kwestie są jednak ze sobą powiązane. Kluczem jest edukacja finansowa, której brak znalazł się wśród głównych barier rozwoju rynku.

social responsibility na gpw

“Wiedza z zakresu finansów powinna być na tyle powszechna, aby w praktyce nie posiadali jej jedynie doświadczeni inwestorzy i osoby zamożne, ale ogół obywateli.”

G – Ład korporacyjny

Ład korporacyjny wymieniony jest już wśród barier rozwoju naszego rynku:
“Niedostateczne przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego i wymagań w zakresie zarządzania finansowego przez spółki notowane na giełdzie, w tym przez spółki Skarbu Państwa”

Potem czytamy o zaletach przestrzegania zasad, które są:

“czynnikiem istotnie wpływającym na działalność spółki i postrzeganie jej przez inwestorów. Ład korporacyjny chroni prawa akcjonariuszy, szczególnie tych indywidualnych, przyczyniając się do obniżenia kosztu pozyskiwania kapitału przez spółkę i tym samym ułatwienia dostępu do finansowania zewnętrznego6). W tym kontekście warto zaznaczyć, iż jedną z korzyści płynących z faktu posiadania statusu spółki publicznej jest możliwość korzystania z wysokiej wyceny Cena/Zysk (C/Z), a jednym z kluczowych czynników mających wpływ na wycenę spółek notowanych na giełdzie jest stopień przestrzegania standardów ładu korporacyjnego), ponieważ zwiększa między innymi przejrzystość działań menedżerów i władz tych spółek.”

Uderzamy się też w piersi:

“W oparciu o rozmowy przeprowadzone z interesariuszami polskiego rynku i zgłoszone przez nich uwagi można stwierdzić, że przestrzeganie standardów ładu korporacyjnego na polskim rynku kapitałowym w dalszym ciągu nie jest zadowalające. Może to
mieć istotny wpływ na skłonność nowych spółek do debiutu giełdowego”.

Co w tej sytuacji począć?

ład korporacyjny na gpw

“Proponuje się, aby GPW w większym stopniu niż dotychczas realizowała swoje uprawnienia określone w Regulaminie Giełdy, polegające na weryfikowaniu oświadczeń spółek giełdowych w sprawie ładu korporacyjnego, jak również nakładaniu kar regulaminowych na emitentów nieprawidłowo wypełniających obowiązki informacyjne wynikające z faktu stosowania standardów zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. W projekcie mówiono o poszerzeniu uprawnień GPW w tym względzie. Jest więc nieco słabiej, ale Marek Dietl już zapowiedział zmiany. “Najbliżej mu” do modelu nadawania ratingów ładu korporacyjnego dla spółek. “Koresponduje to z WIG-ESG. Zainteresowanie nim wśród inwestorów jest duże i spółki tego indeksu będą przyciągać kapitał”. Jednocześnie prezes GPW stwierdził – bardzo słucznie – że “rating powinien być nadawany poza nami bo sami jesteśmy spółką giełdową”.

Dużo ciekawszy jest drugi punkt:

“Rząd powinien podjąć działania, aby spółki z udziałem Skarbu Państwa notowane na GPW w jak największym stopniu stosowały zasady ładu korporacyjnego (…). Spółki Skarbu Państwa powinny być wzorem do naśladowania dla pozostałych notowanych na giełdzie spółek w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

Nic dodać, nic ująć – teraz tylko wprowdzić w życie. Rok 2020 powinien szybko pokazać, czy Strategia nie pozostanie wyłącznie papierowym zbiorem pobożnych życzeń.

O autorze:

Udostępnij:

Najnowsze

...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.